تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: شناسایی و تعقیب چهره
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
این مثال چگونگی شناسایی و تعقیب چهره را به صورت خودکار نشان می دهد.

شناسایی اشیاء و تعقیب آن‌ها در بسیاری از کاربردهای دید ماشینی از قبیل شناسایی فعالیت، ایمنی خودرو، نظارت مهم می باشند. در این مثال شما یک سیستم تعقیب چهره با تقسیم آن به سه بخش مجزا را توسعه می‌دهید.
1. شناسایی صورت برای تعقیب
2. تعریف ویژگی‌های چهره برای تعقیب
3. تعقیب صورت

کلید واژه: Computer Vision System Toolbox، Face Detection and Tracking
لینک مرجع: http://www.mathworks.co.uk/products/comp...index.html
لینک مرجع