تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: سوال در مورد نرم افزار متلب
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
برنامه اي بنويسيد که عدد صحيح n را از کاربر بگيرد و برداري) آرايه اي ( 100 عنصري بين 0
و 2nπ ايجاد نموده در متغير x قرار دهد. سپس مقادير y را از رابطه زير محاسبه کرده و
نمايش دهد:
y=|sin(x)|*x2
ممنون میشم اگه کد را در برام بفرستبد
n=input('Enter n please:');
x=linspace(0,2*n*pi,100);
y=abs(sin(x)).*x.^2;
لینک مرجع