تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: تبدیل عکس رنگی به عکس باینری 0و1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با استفاده از دستور im2bw در متلب، می توانیم یک عکس که هر پیکسل آن می تواند دارای مقادیر دلخواهی باشد را به یک عکس باینری (binary) که پیکس های آن، تنها دارای مقدار 0 یا 1 هستند، تبدیل کنیم.

کافی است مانند نمونه عمل کنید

clear all
close all
clc

load trees
;(BW = im2bw(X,map,0.4
;(imshow(X,map
figure
(imshow(BW


با دستور load ، اطلاعات مربوط به یک عکس که در نرم افزار متلب ذخیره شده است (جزء اطلاعات داخلی خود متلب) را به درون workspace آورده ایم تا پردازش های بعدی را بر روی آن انجام بدهیم. دستور imshow برای نمایش یک عکس به کار می رود. دستور figure باعث می شود که عکس دوم، در یک پنجره جدید نمایش داده شود.
در دستور im2bw ، باید یک حد آستانه (threshold) تعیین شود تا بداند که مقادیر عکس اولیه را چگونه در دو گروه قرار دهد (تبدیل به 0 یا 1). ما مقدار 0.4 را برای آن انتخاب کرده ایم.
لینک مرجع