تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: پروژه سقوط ازاد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام.این کد در مورد سقوط یه جسم از ارتفاع 500km روی سطح زمین است.
تو قسمت رسم ارتفاع بر حسب زمان با دستور plot ارور میده.لطفا کمک کنید.
clc
clear all
close all

re=6378e3;
h=500e3;
miu=395600e9;
r0=re+h;
x=0;
y=r0*cosd(45);
z=r0*sind(45);
r=[x,y,z];
r1=norm(r,2);
v0=[0,0,0];
v1=norm(v0);
acc0=[0,0,0];
acc1=norm(acc0);
g=(-miu*r)/r1^3;
acc=-norm(g);

while(h>=0)
g=(-miu*r)/r1^3;
acc=-norm(g);
v=v1+(acc1+acc)/2;
r=r1+(v1+v)/2;
v1=v;
r1=r;
h=r1-re;
X1(1:i)=r1;
X2(1:i)=v1;
X3(1:i)=h;
i=i+1;
end

figure(1)
i=i-1;
plot(1:i,X3(1:i))
grid on
hold on
لینک مرجع