تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: رابطه ریاضی بدست آمده در تخمین توسط مدل عصبی Mlp
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام - در بحث تخمین متغیری وابسته (مجهول) با بکارگیری تعدادی متغیر مستقل
(معلوم) که در واقع میتوان آنرا بصورت یک رابطه ریاضی y=f(x1,x2,x3,..,xn)
نوشت و در روش MLP، حال بعد از آموزش دیدن شبکه و رسم گراف های رگرسیون،
از کدام متغیر یا بخش محیط Matlab (نسخه R2014b) میتوان این رابطه بدست
آمده منطقی توسط مدل عصبی طراحی شده مان در بخش آموزش را مشاهده کنیم؟
لینک مرجع