تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: یافتن یک مجهول با توجه به یک معادله ماتریسی در متلب
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام. یک بردار ستونی داریم به نام H به ابعاد 1*257 که تمام درایه های آن با هم برابر هستند و مجهول هستند یعنی H=[x;x;…x] و یک ماتریس B داریم به ابعاد 257*512 که به این صورت تعریف می شود B=[B1;B2] که B1 یک ماتریس 257*257 است و تمام عناصر روی قطر فرعی آن یک و سایر عناصر آن صفر اند و B2 به این صورت تعریف می شود B2=[0,I,0] که 0 بردار ستونی صفر به طول 255 است و I ماتریس همانی با ابعاد 255*255 می باشد یک معادله به این صورت داریم H' B' B H=1 که منظور از 'H و 'B ترانهاده این ماتریس ها است.
با توجه به این معادله و به کمک متلب چطور می توانم بردار H را بدست آورم یعنی چطور x را محاسبه کنم؟ برنامه را به چه صورت باید بنویسم؟
لینک مرجع