تالار تخصصی گفتگوی متلب
بسط به کسرهای جزئی با Matlab - نسخه قابل چاپ

+- تالار تخصصی گفتگوی متلب (http://gomatlab.com/forum)
+-- انجمن: MATLAB (/Forum-MATLAB)
+--- انجمن: رفع اشکال و پرسش پاسخ (/Forum-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)
+--- موضوع: بسط به کسرهای جزئی با Matlab (/Thread-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Matlab)بسط به کسرهای جزئی با Matlab - Nasim90 - ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۰:۵۵ صبح

تابع B(s)/A(s) زیر را در نظر بگیرید

[تصویر: 1-513.png]
که در آن , بعضی ai ها و bi ها ممکن است صفر باشد. در Matlab ضرایب چند جمله ایها صورت و مخرج در بردارهای ردیفی مشخص می شوند. یعنی:
[تصویر: 1-514.png]
دستور:
[تصویر: 1-515.png]
از اینجا باقیمانده ها ® , قطب ها (P) و جملات غیر کسری (K) نسبت دو چند جمله ای B(s) و A(s) را بدست می دهد. بسط به کسرهای جزئی B(s)/A(s) عبارت است از:
[تصویر: 1-516.png]
تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید:
[تصویر: 1-517.png]
برای این تابع:
[تصویر: 1-518.png]
با اجرا نمودن دستور در سایت معرفی شده خواهیم داشت:
[تصویر: 1-519.png]
توجه کنید که باقیمانده ها در بردار ستونی r , محل قطبها در بردار ستونی p و خارج قسمت در بردار ردیفی k برگردانده می شود. یعنی بسط کسر های جزئی B(s)/A(s) بدست آمده با Matlab عبارت است از:
[تصویر: 1-520.png]