تالار تخصصی گفتگوی متلب
رابطه ریاضی بدست آمده در تخمین توسط مدل عصبی Mlp - نسخه قابل چاپ

+- تالار تخصصی گفتگوی متلب (http://gomatlab.com/forum)
+-- انجمن: MATLAB (/Forum-MATLAB)
+--- انجمن: رفع اشکال و پرسش پاسخ (/Forum-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)
+--- موضوع: رابطه ریاضی بدست آمده در تخمین توسط مدل عصبی Mlp (/Thread-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-Mlp)رابطه ریاضی بدست آمده در تخمین توسط مدل عصبی Mlp - matlab95 - ۱۳۹۶/۹/۹ ۱۱:۲۷ صبح

سلام - در بحث تخمین متغیری وابسته (مجهول) با بکارگیری تعدادی متغیر مستقل
(معلوم) که در واقع میتوان آنرا بصورت یک رابطه ریاضی y=f(x1,x2,x3,..,xn)
نوشت و در روش MLP، حال بعد از آموزش دیدن شبکه و رسم گراف های رگرسیون،
از کدام متغیر یا بخش محیط Matlab (نسخه R2014b) میتوان این رابطه بدست
آمده منطقی توسط مدل عصبی طراحی شده مان در بخش آموزش را مشاهده کنیم؟